Schooltijden, vakantierooster en downloads zijn hieronder te vinden

 

Onze schooltijden

Op De Bouwhof gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust en duidelijkheid, er zijn geen onnodige onderbrekingen. 

De schooltijden zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-14:15
woensdag: 8:30-12:30

 

 

Vakanties en vrije dagen

Officiële vakanties, alle kinderen vrij
Herfstvakantie 17 oktober tot en met 25 oktober
Kerstvakantie 19 december tot en met 3 januari
Voorjaarsvakantie 20 februari tot en met 28 februari
Goede Vrijdag en Paasmaandag 2 april tot en met 5 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 24 april tot en met 9 mei
Hemelvaart donderdag en vrijdag 13 mei en 14 mei
Pinksterweekend 24 mei
Zomervakantie 17 juli tot en met 29 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen
Vrijdag 18 december vanaf 12:00
Vrijdag 23 april vanaf 12:00
Donderdag en vrijdag 15 en 16 juli

Extra vrije dagen voor de kinderen van groep 1 tot en met 4
Vrijdag voor herfstvakantie 16 oktober   
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 19 februari

Deelname PCBO aan wetenschappelijk onderzoek

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. 

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.  

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.