Waar staan we voor?

Het motto van “De Bouwhof’ is “wereldwijs leren in een multimediale omgeving”

Als basisschool bereiden we de kinderen voor op een samenleving die nu nog niet bestaat en op een maatschappij die steeds sneller verandert. Instrumentele vaardigheden als taal en rekenen blijven belangrijk maar competenties als samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden zijn of worden dat ook.

Deze 21st century skills zullen de komende jaren dan ook meer en meer hun plek vinden in het onderwijs op De Bouwhof.

 

Identiteit

De Bouwhof is een christelijke school, met leerlingen, ouders en leerkrachten die hun geloof verschillend beleven. We vertellen zowel verhalen uit de bijbel als eigentijdse verhalen. Met een open blik op de werkelijkheid en afgestemd op de leefwereld van kinderen. We gebruiken daarvoor de methode ‘Trefwoord’.  

 

 

Pedagogisch

Als de sfeer goed is en de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen is er een goede basis om tot leren te komen. Onze basis is de drieslag relatie-competentie-autonomie. De nadruk dient te liggen op wat wél goed gaat. De kinderen moeten het gevoel hebben dat ze altijd bij de leerkracht terecht kunnen (relatie).


Daarnaast willen wij kinderen ook het vertrouwen in zichzelf geven. Fouten maken mag en elk karakter wordt gerespecteerd. Kinderen moeten zelfvertrouwen hebben in de taken die ze uitvoeren (competentie). Ten slotte is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot een zeker mens dat verantwoordelijk is voor zichzelf (autonomie). Genoemde drieslag is de basis om tot leren te komen. Daarnaast willen wij de kinderen meer meegeven. Wij willen ze op laten groeien tot kritische, zelfstandige en zelfverantwoordelijke burgers.

 

Onderwijskundig

Op onze school wordt aan kinderen van dezelfde leeftijd op verschillende niveaus instructie gegeven. Ook de daarbij behorende verwerking is op verschillende niveaus. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers in ons onderwijsconcept.

Wij hechten groot belang aan coöperatieve werkvormen. Kinderen kunnen van elkaar leren, niet alleen in kennis maar ook in vaardigheden.Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen.

Ook bij de kleuters werken we met een goed beredeneerd onderwijsaanbod gebaseerd op hedendaagse inzichten en leerlijnen/tussendoelen voor onderwijs aan groep 1/2. Dit wordt vormgegeven vanuit het kader planmatig werken aan doelen en opbrengst gericht werken.

 

We gaan er graag over in gesprek

Vraag een gesprek met de directeur aan
om te ontdekken of onze waarden bij uw kind passen.

Contact