Oudercommunicatie en - participatie

Wij vinden het belangrijk om als school met ouders samen te werken. Dat betekent dat wij kiezen voor educatief partnerschap met ouders. Partnerschap betekent vanuit het opbouwen van wederzijds vertrouwen verbinden en elkaar vinden, deze verbondenheid voelen en vorm geven waardoor je als school samen met ouders doelen kunt bereiken die in het belang zijn van de ontwikkeling van het kind. Het kind staat daarbij altijd centraal.

 

De driehoek school – kind –ouder is voor ons een succesbepalende factor voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Vanaf 2015 worden daarom zgn. startgesprekken gevoerd. De leerkracht bespreekt daarbij samen met de ouder en kind waar de focus het komende schooljaar komt te liggen. Er worden afspraken gemaakt over de leerdoelen van het kind en welke rol school, ouder en kind daarin krijgt. In januari vindt een tussenevaluatie plaats en in juni een eindevaluatie.

Communicatie

Gesprekscyclus

Er zijn 5 contactmomenten per jaar ingeroosterd: Bij de start van het schooljaar, het winter- en het zomerrapport en tweemaal is er tussentijds de mogelijkheid voor een voortgangsgesprek met de leerkracht van uw kind. Een extra contactmoment is natuurlijk altijd mogelijk.

Voor alle gesprekken geldt dat uw kind daarbij aanwezig kan zijn. 

Parro

We hebben een ouderportaal Parro. Een eigentijds digitaal communicatieplatform voor school en ouders. Ouders krijgen een activatiecode waarmee ze zich kunnen aanmelden.

Participatie

Meehelpen

Gedurende het schooljaar zijn er veel momenten waarop we wel wat helpende handen kunnen gebruiken. Soms eenmalig, ook wel eens voor een iets langere periode. Dan doen we graag een beroep op de ouders. We hopen dat u op enigerlei wijze voor ondersteuning wilt en kunt zorgen. 

Meedenken

In de medezeggenschapsraad kan een ouder meepraten en meebeslissen over allerlei schoolzaken zoals de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel en 2 ouders en overlegt ongeveer 6x per jaar met de directie van de school.

De ouderraad heeft een ondersteunende rol op school en houdt zich bezig met de uitvoering en organisatie van feesten en activiteiten. U kunt hierbij denken aan ouderavonden, hulp bij sportdagen, Kerstfeest, Paasfeest, Sinterklaasfeest, het afscheid van groep acht, het jaarfeest, enz. Naast ouders  zitten er ook een leerkracht van school in de ouderraad.

Een keer of 2 per jaar wordt middels een ouderpanel de mening van de ouders gepeild over een van te voren gekozen thema. Het panel kent een wisselende samenstelling. De inschrijving hiervoor is vrij.