Onderwijsvorm

Op onze school zitten kinderen van de zelfde leeftijd bij elkaar in de groep. Alle leerlingen krijgen de leerstof aangeboden horend bij het leerjaar waar in ze zitten. In de combinatiegroepen worden sommige vakken gezamenlijk gedaan. Bij het geven van instructie verdeelt de leerkracht de leerlingen in een basisgroep, een ‘meer’ groep (+) en een minder groep (-). Leerlingen in de basis- en de mindergroep krijgen uitgebreidere instructie van de leerkracht dan de leerlingen in de meergroep. Het kan ook voorkomen dat de leerlingen van de meergroep ander werk doen. Dit staat allemaal beschreven in de groepsplannen die voor een bepaalde periode worden opgesteld. Vanaf groep 1 leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Dat is een belangrijke voorwaarde om deze gevarieerde instructie te kunnen geven.

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet Passend Onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Door deze wet zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs. Om invulling te geven aan deze opdracht werken de scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs

School Ondersteunings Plan

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een groot deel van de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan ook op orde. In het School Ondersteunings Plan hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Dit is te vinden op onze website.  Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden. Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op de website van samenwerkingsverband Apeldoorn. 

 

Direct naar de site